Inici del Contingut

Objectius formatius

  • Aprofundir en l'observació i la comprensió d'entorns educatius.
  • Planificar i dur a terme seqüències didàctiques en un grup classe.
  • Actuar amb responsabilitat davant del grup classe, fent‐ne el seguiment, l'avaluació i prenent les decisions que correspongui per tal de gestionar l'aula.
  • Integrar‐se en els treballs en equip de l'Escola: coordinacions, projectes de centre i en activitats dels equips de cicle.
  • Acompanyar i donar suport al professor en les tasques pròpies d'un tutor d'aula (tutories individuals,tutories en família, coordinacions, comissions d'atenció a la diversitat, etc.), sempre que les persones implicades hi estiguin d'acord.
  • Reflexionar sobre la pròpia pràctica i proposar millores.