Inici del Contingut

Per què estudiar?

La titulació del Grau en Educació Infantil habilita per exercir la professió regulada de mestre i permet cobrir la formació bàsica dels infants de zero a sis anys, tant en els centres educatius que depenen de l’Administració pública com de l’àmbit privat, així com desenvolupar activitats en altres contextos d’educació no formal.

El perfil professional del mestre o la mestra d’educació infantil és de caràcter generalista, capaç de desenvolupar totes les matèries bàsiques de l’ensenyament infantil, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels infants com a persones.

Sortides professionals

Les responsabilitats dels mestres d'Educació Infantil comprèn diferents camps: l'acció educativa amb cada alumne, el grup classe, el centre educatiu, la família, la comunitat i l'administració educativa. Els àmbits de treball són:

  • Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
  • Serveis i programes d'atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la família, com ara els espais familiars i els programes maternoinfantils.
  • Serveis d'oci i cultura, com ara ludoteques i biblioteques infantils, entre d'altres.
  • Elaboració de materials educatius.
  • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.
  • Serveis educatius de suport a l'escola.
  • Autoocupació en serveis educatius complementaris.

Singularitat

Aquests estudis també es poden cursar en la modalitat Gestions Creatives, que pretén oferir una formació innovadora amb la que es pugui impulsar l'autogestió del propi aprenentatge, desenvolupar la creativitat i establir relacions universitat-comunitat.

Més informació a www.gestionscreatives.udl.cat