Accés

Perfil d'ingrés

Coneixements previs favorables

 • Domini de la llengua catalana i la castellana (oral i escrita).
 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Domini d'activitats d'expressió i comunicació (expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura).
 • Coneixements d'informàtica.
 • Coneixement del món de la infància.

Característiques personals favorables

 • Gran capacitat d'adaptació al món infantil.
 • Sensibilitat per a les diferències individuals.
 • Alegria, positivitat i bona comunicació.
 • Creativitat.
 • Gran curiositat i ganes d'aprofundir per adquirir els coneixements, tècniques i recursos que permetin ser un bon professional.
 • Disposició per treballar i cooperar en projectes comuns.
 • Gaudir d'una bona forma física i d'equilibri psíquic.

 

Accés

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya. 

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats. 

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació del estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària


Les vies d'accés al Grau, segons els estudis previs, són:

 • Estudiants amb PAU i assimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de formació professional
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys

 

Normatives

Normativa acadèmica
Normativa de trasllats: article 9 de la Normativa acadèmica